Administratieve zaken

Als ik de opdrachtgever ben, ben ik dan ook verantwoordelijk voor zaken na de uitvaart?

De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvaart. Denk daarbij aan asbestemming, grafrechten en de grafsteen.

Hoe gaat het met de hypotheek, na het overlijden van de hypotheeknemer?

Na een overlijden loopt de hypotheek door. De erfgenamen erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. Alleen wanneer aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering was gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd.

Staat de woning ook nog op naam van iemand anders, bijvoorbeeld de partner van de overledene, dan kan de hypotheek worden voortgezet op naam van deze persoon. Voorwaarde is wel dat het inkomen toereikend blijft om de maandlasten van de hypotheek te betalen. Juist bij overlijden en de aanwezigheid van een levensverzekering waarmee de hele hypotheek of een deel daarvan afgelost kan worden, is het belangrijk om de fiscale gevolgen goed in beeld te brengen.

Bestaat er een register van alle uitvaartverzekeringen?

Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen, ook niet van uitvaartverzekeringen. Op basis van de persoonsgegevens moet een individuele verzekeringsmaatschappij wel in staat zijn in hun administratie na te gaan of er een verzekering op die persoon gesloten is. Als u een polis heeft waarvan niet duidelijk is bij welke verzekeringsmaatschappij deze polis loopt, kan onze uitvaartverzorger u hierbij helpen.

Mag ik zelf aangifte van overlijden doen?

Als service biedt Kindt uitvaartzorg u aan om de aangifte van het overlijden te verzorgen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de aangifte te verzorgen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verwerken van het overlijden. Houd u er wel rekening mee dat de afdeling Burgerzaken niet overal de gehele dag geopend is. De aangifte dient te gebeuren voor de uitvaart.

Hoe kunnen abonnementen worden beëindigd na een overlijden?

De meeste abonnementen worden betaald via de bank. Neem daarom bankafschriften van de laatste 2 jaar goed door. Vaak is het mogelijk om restitutie te krijgen op reeds betaalde abonnementen.

U kunt ook gebruik maken van de opzegdienst. Het overlijden van uw dierbare is via deze website snel en eenvoudig te melden bij alle instanties, zoals bijv. banken, verzekeraars, energiebedrijven, telecom, kranten, goede doelen en tijdschriften.

Opzegdienst zorgt er vervolgens voor dat automatische incasso's worden stopgezet en restituties van reeds betaalde abonnementsgelden worden aangevraagd. Ook kan Opzegdienst een wijziging tenaamstelling i.v.m. overlijden doorgeven.

Welke instanties krijgen automatisch bericht van overlijden?

De gemeente informeert automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie. In principe worden geinformeerd:

 • Belastingdienst
 • Grote pensioenfondsen
 • Ziektekostenverzekeraars,

In verband met uitkeringen:

 • de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW)
 • Rijksdienst Wegverkeer
 • UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong)

Uiteraard doet de gemeente haar best om alles goed te verwerken. Helaas gaat soms toch iets fout en het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties daadwerkelijk geinformeerd zijn.

Indien na enkele weken nog niets gehoord is van instanties, neem dan zelf contact op. Een aantal afdelingen binnen de gemeente wordt bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Hoe zit het met een En/of rekening als een van de rekeninghouders is overleden?

Een En/of rekening mag niet door de bank worden geblokkeerd. De achterblijvende partner kan gewoon over de rekening blijven beschikken en ook geld opnemen via de eigen pas.

De pasjes, creditcard en pincodes van de overledene zijn overigens niet meer geldig en kunnen dus ook niet meer worden gebruikt. Om de tenaamstelling van deze rekening te wijzigen is een verklaring van erfrecht nodig.

Wat te doen met verkregen Koninklijke onderscheidingen?

Bij leven ontvangen Koninklijke onderscheidingen dienen na overlijden te worden teruggeven aan de staat, omdat men de onderscheiding in bruikleen heeft. Bij het terugsturen van de onderscheiding dient officieel slechts een begeleidend schrijven te zitten waarop de naam, geboortedatum en de datum van overlijden staat vermeld. Bruikleen van de onderscheiding kan echter tegen betaling voor onbepaalde tijd worden verlengd. Meer informatie hierover bij: Kanselarij der Nederlandse Orden, Postbus 30436, 2500 GK  Den Haag.

Loopt de huurtoeslag door na het overlijden van een medehuurder?

Elk overlijden wordt door de gemeente doorgegeven aan de belastingdienst. Als de hoofdbewoner is overleden en hij/zij huurtoeslag ontving dan zal deze toeslag worden stopgezet. Voor de achterblijvende echtgenote of partner kan de huurtoeslag echter worden voortgezet, zij ontvangen hierover bericht van de belastingdienst. Wanneer door het overlijden van de hoofdbewoner het inkomen met meer dan 20% daalt, kan er een beroep worden gedaan op de zogenaamde vangnetregeling. Deze regeling moet bij de gemeente worden aangevraagd.

Hoe zit het met een bankrekening, bankkluis of effectenrekening?

Een bank mag de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Periodieke betalingen worden meestal door de bank stopgezet. Als erfgenamen de rekening toch willen gebruiken, hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Op het moment dat deze aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd.

Heeft de overledene een bankkluis op zijn/haar naam staan, dan dient voor toegang te krijgen een verklaring van erfrecht overlegd te worden. Overigens is de bank niet op de hoogte van de kluisinhoud.

Een eventuele effectenrekening wordt geblokkeerd als de overledene de enige rekeninghouder is, totdat een verklaring van erfrecht overlegd wordt.

In geval van een geblokkeerde bankrekening is het verstandig om de werkgever te informeren om op een andere rekening het geld te storten.

Welke rechten hebben erfgenamen bij het overlijden van een huurder?

Erfgenamen (die niet in het gehuurde pand wonen) hebben een huurrecht gedurende twee maanden na het eind van de maand waarin de huurder is overleden. Dit is dus een zeer beperkt recht.

Deze periode is hoogstens voldoende om de nodige maatregelen met betrekking tot de inboedel van de overledene te treffen. De erfgenamen hebben dit recht bovendien alleen als er geen medehuurders of andere huurvoortzetters zijn. Is dat wel het geval, dan hebben de erfgenamen dus in het geheel geen rechten op grond van de huurovereenkomst. Aan de andere kant kunnen de erfgenamen alle aansprakelijkheid afwijzen van de verplichtingen van de overledene die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Bij ontruiming is het aan te bevelen alle zaken goed te omschrijven om problemen voor de latere afwikkeling te voorkomen. Het nemen van foto’s kan nuttig zijn. Er zijn bedrijven die in het ontruimen van een woning gespecialiseerd zijn.

Hoe kan ik noodzakelijke betalingen verrichten van geblokkeerde rekeningen?

Bij een geblokkeerde bankekening staat de bank wel betalingen voor gas, water en licht toe. Doorgaans staan banken ook toe om de kosten van de uitvaart via de geblokkeerde rekening te betalen.

Moet ik uit een huurhuis als de medehuurder overlijdt?

Na het overlijden van de huurder wordt de achtergebleven echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner automatisch de huurder, mits deze is geregistreerd bij de verhuurder als medehuurder. Woont men ongehuwd samen of zonder geregistreerd partnerschap dan is de kans groot dat het huurcontract na 6 maanden afloopt. De samenlevingsvorm moet wel geregistreerd staan bij de verhuurder. Een medehuurder wordt vermeld in het contract. Mocht dit niet zo zijn, bestaat er een kans dat de niet-geregistreerde partner via de kantonrechter alsnog als huurder erkend kan worden. Het is dus raadzaam bij samenwonen het huurcontract op beide namen te laten zetten.

Wat moet ik doen met overheidspapieren zoals rijbewijs en identiteitsbewijs?

U bent verplicht om een paspoort of identiteitskaart van iemand die is overleden, in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Het rijbewijs hoeft u niet verplicht in te leveren. U hoeft het reisdocument pas in te leveren als u het niet meer nodig heeft bij het regelen van zaken waarbij identificatieplicht bestaat, zoals het opheffen of overschrijven van rekeningen.

Contact

 • Kindt uitvaartzorg
 • Klein Brabant 187
 • 5262 RT Vught
 • Postbus 85
 • 5660 AB  Geldrop
 • Telefoon: 073 684 1614
 • E-mail: 

  info@kindt-uitvaartzorg.nlneem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.